Förtroendevalda i Kils kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter, som väljs i allmänna val. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Nämnder

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas, vilka ansvarsområden de ska ha och utser ledamöter och ersättare i nämnderna. Vissa nämnder måste en kommun ha enligt lag, till exempel en kommunstyrelse.

Utskott

Nämnderna kan utse utskott. Utskott kan ha delegerad beslutanderätt eller till uppgift att bereda ärenden.

Gemensamma nämnder

Kommunerna kan ha gemensamma nämnder, endera med varandra eller med en region. Den gemensamma nämnden ingår i någon av de samverkande kommunernas, eller regionernas, organisation.

Kommunalförbund

Kommuner kan samverka i kommunalförbund. Ett kommunalförbund är en egen juridisk person. Den beslutande församlingen i kommunalförbundet är endera ett förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion. Förbundsordningen reglerar verksamheten.

Bolag

En kommun kan lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt eller delägt kommunalt bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka uppgifter bolaget ska ha och utser ledamöter i styrelsen.

Råd

I Kils kommun finns ett antal råd, med syfta att utbyte information mellan kommunen och olika intresseorganisationer.

Partier